MUHASEBE VE DESTEK HİZMETLERİ

Defter Tutma

Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri

Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları

 

DENETİM HİZMETLERİ

Mali Tabloların Denetimi

Hile Denetimi

İç Denetim

Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi

Türk Ticaret Kanunu Uyum Denetimi

Kurumlar Vergisi Matrah Denetimi

TMS-UFRS Denetimi

 

VERGİ HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Uygunluk

Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme

KDV İadesi

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Planlaması

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi İnceleme Süreçleri

Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri

Sosyal Güvenlik

Yönetim Mali Danışmanlık

KOBİ Danışmanlığı

UFRS Hizmetleri

 

KURUMSAL HİZMETLER

Şirketleşme Süreçleri

Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme

Muhasebe Organizasyonu

Kurumsallaşma

 İŞLEM BAZLI HİZMET LİSTESİ

* Vergi ve  diğer mevzuata  uygun olarak, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe hizmetinin verilmesi , raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

* Bilanço,gelir  tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek  tahakkuklarının yapılması

*  Muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına  uygunluğunun kontrolü.

* KOBİ’ler için  muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları danışmanlığı

* İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması

*  Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

*  İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

*  SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

*  SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

* Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

*  Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b. dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmayız.